';

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές στη Σχολή Σταυράκου γίνονται από την 15η Ιουνίου στη Γραμματεία της Σχολής (Πατησίων 65) 10:00 - 13:00 και 17:00 - 20:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • Αίτηση εγγραφής

  Κατεβάστε την αίτηση  εγγραφής της Σχολής Σταυράκου Έντυπο Εγγραφής

   

  Πληροφορίες 10:00 – 13:00 και 17:00 – 20:00 μμ  Δευτέρα έως Παρασκευή

 • ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, τίτλοι σπουδών ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών, εάν υπάρχουν.

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

  Για την εγγραφή θα χρειαστούμε δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  Πληρωμή της οριζόμενης κάθε χρονιάς, προκαταβολής των διδάκτρων.

Image icon
Αίτηση Εγγραφής
Για την εγγραφή, αρκεί η συμπλήρωση της σχετικής έντυπης αίτησης που χορηγεί η Γραμματεία της Σχολής. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται υποχρεωτικά όχι μόνο από τους εγγραφόμενους για πρώτη φορά (πρωτοετείς) σπουδαστές στη Σχολή, αλλά και από τους δευτεροετείς και τριτοετείς και από τους επαναγραφόμενους στο ίδιο έτος φοίτησης. Τίτλο Σπουδών καταθέτουν μόνο οι πρώτο εγγραφόμενοι στη Σχολή.

Συνιστάται δε ο Τίτλος Σπουδών να είναι Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο (όχι το πρωτότυπο), από το Σχολείο που χορήγησε τον τίτλο, ή από τα Κ.Ε.Π, ή από δικηγόρο κλπ., επειδή οι Τίτλοι παραμένουν στη Σχολή.  Τίτλοι εγγραφής μπορεί να είναι Απολυτήρια Λυκείου, Πτυχία ή Διπλώματα Ανωτάτων ή Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Αποδεικτικά Απολύσεως, Αποδεικτικά Σπουδών, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις.

Image icon
Τίτλος Σπουδών
Ο Τίτλος σπουδών κατατίθεται μαζί με την αίτηση εγγραφής και πάντως όχι αργότερα από την καθορισθείσα από τη Σχολή τελευταία μέρα της προθεσμίας εγγραφών. Μέχρι την ίδια μέρα, δηλώνεται στη Γραμματεία και τυχόν αλλαγή Τμήματος.
Οι μεταγραφόμενοι από άλλη Κινηματογραφική Σχολή, πρέπει να προσκομίζουν πλήρες πιστοποιητικό σπουδών της Σχολής από την οποία μεταγράφονται.

Όσοι καταθέτουν τίτλους σπουδών εξωτερικού, Έλληνες ή Αλλοδαποί, πρέπει να υποβάλλουν μετάφραση του τίτλου από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αν πρόκειται για τίτλο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν και βεβαίωση του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας που εκδόθηκε ο τίτλος, η οποία να πιστοποιεί ότι ο τίτλος του ξένου Σχολείου παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να φοιτήσει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αυτής. Για την εγγραφή στα επόμενα έτη σπουδών των ήδη σπουδαστών της Σχολής απαιτείται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως προς το προηγούμενο έτος σπουδών, δηλ. την προαγωγή τους από τις εξετάσεις, την μη υπέρβαση του ορίου απουσιών και την εξόφληση των διδάκτρων τους.

Μετά την εγγραφή στη Σχολή τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος σπουδών, μπορεί να γίνει αντικατάσταση του πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επικυρωμένο αντίγραφο, σύμφωνα με τα παραπάνω.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το διδακτικό έτος διαρκεί από 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Μαΐου.
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται καθημερινά 16:00-22:00 ή 18.00-22.00, εκτός από τις καθιερωμένες γενικές και σχολικές αργίες.
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα αρχίζουν το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Η ημέρα έναρξης ορίζεται με ανακοίνωση της Σχολής.
play video image