Επισκεψη του Αντιπροέδρου του C.I.L.E.C.T

H Σχολή φιλοξένησε τον αντιπρόεδρο του C.I.L.E.C.T