ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ

LATEST TWEETS

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

   Οι σπουδές χωρίζονται σε δύο εξεταστικές περιόδους και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και για τα τρία έτη σπουδών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Η απουσία από τις εξετάσεις σημαίνει αυτόματα την διακοπή φοίτησης και την επανάληψη του αντίστοιχου έτους σπουδών.

 

 

   ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Εξετάσεις Πρώτου εξαμήνου
: Για όλα τα έτη σπουδών. Πραγματοποιούνται τον Φεβρουάριο.

Εξετάσεις Προαγωγικές (Δευτέρου εξαμήνου)
:
 Για το Α΄ και Β΄ έτος σπουδών. Πραγματοποιούνται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους.

Απολυτήριες εξετάσεις: Για τους τριτοετείς (τελειόφοιτους) σπουδαστές διεξάγονται σε δύο (2) στάδια:

 

α) στο στάδιο της προφορικής εξέτασης και

 

β) στο στάδιο της εξέτασης της πρακτικής εργασίας.

 

   Στο στάδιο της προφορικής εξέτασης οι σπουδαστές εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα και επί της ύλης που έχουν διδαχθεί και στα τρία (3) έτη σπουδών.

   Στο στάδιο της εξέτασης της πρακτικής εργασίας 

Οι Σκηνοθέτες και οι Εικονολήπτες, εφόσον έχουν ολοκληρώσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο δεύτερο και τρίτο έτος τουλαχιστον μία (1) εργασία τηλεοπτικής παραγωγής και μία(1) κινηματογραφικής παραγωγής, παρουσιάζουν την Απολυτήρια Πρακτική Εργασία τους, η οποία είναι μια ταινία μικρού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών χωρίς τους τίτλους, σε φορμά 16 m.m. ή 35 m.m. ή ψηφιακό.

Οι Σκηνογράφοι, παρουσιάζουν και τεκμηριώνουν ανάγλυφες μακέτες με τις κατόψεις τους, ντοσιέ με εργασίες ελεύθερου σχεδίου και σχέδια κοστουμιών.

Επαναληπτικές Εξετάσεις
:
 

Διακρίνονται σε επαναληπτικές Προαγωγικές Εξετάσεις και επαναληπτικές Απολυτήριες Εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο.

Πλήρεις πληροφορίες και οδηγίες για τις εξετάσεις παρέχονται με εγκυκλίους της Σχολής, που εκδίδονται πριν από αυτές.


ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩN

Απορριπτέοι σπουδαστές θεωρούνται όσοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις Πρώτου Εξαμήνου ή στις Προαγωγικές Εξετάσεις. Όσοι κατά την επανεξέταση του Σεπτεμβρίου απορριφθούν έστω και σ’ ένα μάθημα και δεν συγκεντρώσουν τουλάχιστον τη βάση (10). Όσοι έχουν υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια απουσιών, και απορρίπτονται λόγω ελλιπούς φοίτησης.

Επιτυχόντες
 
στις Απολυτήριες Εξετάσεις κρίνονται οι σπουδαστές, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει στο κάθε μάθημα τουλάχιστον τον βαθμό της βάσης, δηλαδή το –10- με άριστα το –20-τόσο στα Θεωρητικά όσο και στα Τεχνικά μαθήματα, στα οποία συνυπολογίζεται και η βαθμολογία της απολυτήριας πρακτικής εργασίας τους (ταινία μικρού μήκους).