ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ

LATEST TWEETS

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

   Οι εγγραφές στη Σχολή Σταυράκου γίνονται απο την 15η  Ιουνίου μέχρι την έναρξη του διδακτικού έτους, στη Γραμματεία της Σχολής (Πατησίων 65 Πεδίον του Άρεως).

Πληροφορίες 10:00 πμ - 21:00 μμ  Δευτέρα έως Παρασκευή

 
  

   Για την εγγραφή απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση εγγραφής. Εδώ
2. Τίτλος σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, τίτλοι σπουδών ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών, εάν υπάρχουν).
3. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
4. Πληρωμή της οριζόμενης κάθε χρονιά προκαταβολής των διδάκτρων.

   Για την εγγραφή, αρκεί η συμπλήρωση της σχετικής έντυπης αίτησης που χορηγεί η Γραμματεία της Σχολής.
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται υποχρεωτικά όχι μόνο από τους εγγραφόμενους για πρώτη φορά (πρωτοετείς) σπουδαστές στη Σχολή, αλλά και από τους δευτεροετείς και τριτοετείς και από τους επαναγραφόμενους στο ίδιο έτος φοίτησης.
Τίτλο Σπουδών καταθέτουν μόνο οι πρώτο εγγραφόμενοι στη Σχολή.
Συνιστάται δε ο Τίτλος Σπουδών να είναι Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο (όχι το πρωτότυπο), από το Σχολείο που χορήγησε τον τίτλο, ή από τα Κ.Ε.Π, ή από δικηγόρο κλπ., επειδή οι Τίτλοι παραμένουν στη Σχολή. 
   Τίτλοι εγγραφής μπορεί να είναι Απολυτήρια Λυκείου, Πτυχία ή Διπλώματα Ανωτάτων ή Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Αποδεικτικά Απολύσεως, Αποδεικτικά Σπουδών, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις.

   Ο Τίτλος σπουδών κατατίθεται μαζί με την αίτηση εγγραφής και πάντως όχι αργότερα από την καθορισθείσα από τη Σχολή τελευταία μέρα της προθεσμίας εγγραφών.
Μέχρι την ίδια μέρα, δηλώνεται στη Γραμματεία και τυχόν αλλαγή Τμήματος.
Οι μεταγραφόμενοι από άλλη Κινηματογραφική Σχολή, πρέπει να προσκομίζουν πλήρες πιστοποιητικό σπουδών της Σχολής από την οποία μεταγράφονται.

Όσοι καταθέτουν τίτλους σπουδών εξωτερικού, Έλληνες ή Αλλοδαποί, πρέπει να υποβάλλουν μετάφραση του τίτλου από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αν πρόκειται για τίτλο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν και βεβαίωση του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της χώρας που εκδόθηκε ο τίτλος, η οποία να πιστοποιεί ότι ο τίτλος του ξένου Σχολείου παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να φοιτήσει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αυτής.
Για την εγγραφή στα επόμενα έτη σπουδών των ήδη σπουδαστών της Σχολής απαιτείται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως προς το προηγούμενο έτος σπουδών, δηλ. την προαγωγή τους από τις εξετάσεις, την μη υπέρβαση του ορίου απουσιών και την εξόφληση των διδάκτρων τους.

 

 

Μετά την εγγραφή  στη Σχολή τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

   Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος σπουδών, μπορεί να γίνει αντικατάσταση του πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επικυρωμένο αντίγραφο,  σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει από 15 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του επομένου έτους. Το διδακτικό έτος διαρκεί από 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Μαΐου.


ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα αρχίζουν το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Η ημέρα έναρξης ορίζεται με ανακοίνωση της Σχολής.


ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται 18.00 - 22.00, εκτός από το Σάββατο και τις καθιερωμένες γενικές και σχολικές αργίες.

Η Σχολή ορίζει και ώρες διδασκαλίας από τις 16:00, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος διδασκαλίας και των πρακτικών ασκήσεων.

   

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

Τα δίδακτρα καθορίζονται από την Διοίκηση της Σχολής στο τέλος της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. Επίσης κάθε χρόνο ανακοινώνονται περίοδοι προεγγραφής, στις οποίες ισχύουν εκπτώσεις επί του συνόλου των διδάκτρων.  

Το ύψος των διδάκτρων ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος που αναφέρονται.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, να απευθύνονται στην Γραμματεία της Σχολής τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Δεν παρέχονται τηλεφωνικές πληροφορίες για τα δίδακτρα.

 

Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την αίτηση εγγραφής του υποψηφίου.